Bearded man

The beard fashion is back again. I wonder when the fashion for decency will return? May it be fast...

Znowu wraca moda na brody. Ciekawe, kiedy wróci moda na przyzwoitość? Oby szybko...

zabawne
< Previous              Next >    

Good luck

Good luck for everyone. That each of you would get up in the morning with a smile and lay down in the evening with a smile :)

Powodzenia dla wszystkich. Aby każdy z Was wstawał rano z uśmiechem i kładł się wieczorem także z uśmiechem :)

zabawne obrazki
< Previous              Next >    

Question

Ask yourself "who am I", and whether I accept myself as I am. Like yourself and your world will change.

Zadaj sobie pytanie "kim jestem", i czy akceptuję siebie takim, jaki jestem. Polub siebie, a twój świat się odmieni.

funny pics
< Previous              Next >    

Anger

Anger of beauty harms, but will it harm? - this is the question... I know a lot of beautiful women-shrew, and they are still pretty. I wait when they become ugly, unless it's old age...

Złość piękności szkodzi, ale czy zaszkodzi? - oto jest pytanie... Znam wiele pięknych kobiet-złośnic, i wciąż są ładne. Czekam, kiedy staną się brzydkie, chyba dopiero na starość...

funny images
< Previous              Next >    

Rockman

Formerly: "Women, wine and song", now: "sex, drugs and rock'n'roll."

Dawniej było: "Kobiety, wino i śpiew", a teraz: "seks, prochy i rock end roll". 

funny pictures
< Previous              Next >    

Something

Such I'm a something, but I don't know what, so I'm so sad... :(

Takie ze mnie coś, ale nie wiem co, dlatego taki smutny jestem... :(

zabawne obrazki
< Previous              Next >    

Singer

This is a street singer, independent soul... :)

Taki oto uliczny śpiewak, niezależna dusza... :)


funny image
< Previous              Next >    

Microwave

Another monster emerging from modern technology: to quickly make and anyhow...

Kolejny stwór wychodzący ze współczesnej techniki: aby szybko, aby byle jak...

funny images
< Previous              Next >    

Nude

Do you have not a woman, a wife, a lover? Draw her ... :) There was one man who fell in love with a woman sculpted by her, and then asked the gods to revive her because he wanted to marry her. His name was Pigmalion....

Nie masz kobiety, żony, kochanki? Narysuj ją sobie... :) Był już jeden, który zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu kobiety, a następnie poprosił bogów, aby ją ożywili, bo chciał się z nią ożenić. Nazywał się Pigmalion....

naked girl
< Previous              Next >    

My family

Yes ... Dad's nose is like the fourth member of the family: he always speaks at the right moment, and when he answers, he does not know when to finish... :)

Tak... Nos taty to taki jakby czwarty członek rodziny: odzywa się zawsze w najmniej odpowiedniej chwili, a jak się już odezwie, to nie wie, kiedy skończyć... :)

< Previous              Next >    

Ghost with beard

Well, thats ghosts are flying creatures, otherwise they would stumble on their own beards ... :)

Dobrze, że duchy to latające dziwa, bo inaczej potykałyby się o własne brody... :)

< Previous              Next >    

Politician

Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość - tak do tej pory przy wyborach było. Czyżbyśmy w końcu doczekali zmiany tego powiedzenia? Może coś takiego: Obiecanki, spełnianki, a obywatelom radość... Jeśli macie jakieś swoje propozycje, to zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzach...

funny images

< Previous              Next >    

Together for ever

Always together... How many times are people saying those words that do not mean anything? Normal shoveling in the pan...

Na zawsze razem... Ile to razy ludzie wypowiadają te słowa, które potem nic nie znaczą. Zwykłe sranie w banie...

obrazki
< Previous              Next >    

Yoga

Take off your legs and hands and you will become a yogi, maybe not the best, but certainly the twisted ...

Wykręć swoje nogi i ręce a zostaniesz joginem, może nie najlepszym, ale na pewno pokręconym...

funny images
< Previous              Next >    

Attack

Watch for yourself - danger is lurking everywhere, even in you...

Oglądaj się za siebie - niebezpieczeństwo czai się wszędzie, nawet w tobie...

funny images
< Previous              Next >    

Schoolmistress

Ah, these old teachers... It's fun to mention them, though we did not like them at all... :)

Ach, te dawne nauczycielki... Fajnie się je wspomina, choć wtedy nie za bardzo je lubiliśmy... :)

zabawne obrazki
< Previous              Next >    

King

What kingdom is such a king, what society such a government :)

Jakie królestwo taki król, jakie społeczeństwo taki rząd :)

< Previous              Next >    

Marriage

Typical marriage after the passage: pretend love.

Typowe małżeństwo po przejściach: udawana miłość.

funny images
< Previous              Next >    

Princess

Did you notice that princesses, not only in fairy tales but also in real life, are usually beautiful? Why do not you have ugly princesses? I don't think they're melting :)

Zwróciliście uwagę, że księżniczki, nie tylko w bajkach, ale także w prawdziwym życiu, przeważnie są piękne? Czemu nie ma brzydkich księżniczek? Chyba je nie topią? :)

< Previous              Next >    

Tattoo

Tattoo as body decoration, but are you sure? :)

Tatuaż jako ozdoba ciała, ale czy na pewno? :)

< Previous              Next >