Ceneo

King

Jakie królestwo taki król, jakie społeczeństwo taki rząd :)

< Previous              Next >    

Marriage

Typowe małżeństwo po przejściach: udawana miłość.

funny images
< Previous              Next >    

Princess

Zwróciliście uwagę, że księżniczki, nie tylko w bajkach, ale także w prawdziwym życiu, przeważnie są piękne? Czemu nie ma brzydkich księżniczek? Chyba je nie topią? :)

< Previous              Next >    

Tattoo

Tatuaż jako ozdoba ciała, ale czy na pewno? :)

< Previous              Next >    

Woman

Trzecie oko kobiety, czyli osławiona kobieca intuicja, która nie zawsze się sprawdza :)

< Previous              Next >    

Holy spirit

Duch święty jak się patrzy :)
< Previous              Next >    

Piglet

Radosny prosiak. Chyba nie zdaje sobie sprawy, co go zaraz czeka...
funny images
< Previous              Next >    

Relaxation

Nie ma jak odpoczynek... :)

funny image

< Previous              Next >    

Trophy 3

funny pics
< Previous              Next >    

Howl

funny images
< Previous              Next >    

Ambition

Look at how your balloon inflates, as ambition raises you to the heights of your possibilities. You give up love, with honesty, with sensitivity. You go to the goal after the corpses. In the end you stay alone... 

Spójrz, jak nadyma się twój balon, jak ambicja wznosi cię na wyżyny twoich możliwości. Rezygnujesz z miłości, z uczciwości, z wrażliwości. Po trupach zmierzasz do celu. W końcu zostajesz sam...

< Previous              Next >    

It was me

Everybody was small, he had his plans. Dreams, expectations for life. Now is an adult, someone important, no one has to count, only childhood dreams regret... 

Każdy kiedyś był mały, miał swoje plany. Marzenia, oczekiwania co do życia. Teraz jest dorosły, kimś ważnym, z nikim nie musi się liczyć, tylko tych marzeń z dzieciństwa żal...

funny images
< Previous              Next >    

Hidden

Do not discover before you beloved everything you have to show. Give a chance to his imagination. Hidden beauty is also appealing.

Nie odkrywaj przed ukochanym wszystkiego co masz do pokazania. Daj się wykazać jego wyobraźni. Ukryte piękno jest także pociągające.
funny image
< Previous              Next >    

Otter

    From the depths of memory a monster emerges. What is this frigid thing? It was only our conscience that we remembered. 

    Z głębi pamięci wyłania się potwór. Co to za straszydło? To tylko nasze sumienie się przypomniało.

< Previous              Next >    

Trumpet

Music is my life – says the artist, and singing through life, wandering from city to city during the tour.

Muzyka to moje życie – mówi artysta i śpiewająco przechodzi przez życie, tułając się od miasta do miasta podczas trasy koncertowej.

< Previous              Next >    

Nude

    The beauty of the female body has always fascinated artists, especially painters. Nobody called pornography at that time, just art. 

    Piękno kobiecego ciała zawsze fascynowało artystów, zwłaszcza malarzy. Nikt jednak nie nazywał wtedy tego pornografią tylko sztuką...

< Previous              Next >    

Clown

Take off your mask and see what a clown you are. Your words cause debauchery or laughter in others. Look at each other their eyes, find out if there is something in you with a clown.

Zdejmij maskę i zobacz, jakim jesteś błaznem. Twoje słowa, czyny wzbudzają pogardę lub śmiech u innych. Spójrz na siebie ich oczami, przekonaj się, czy jest w tobie coś z błazna.

funny images
< Previous              Next >    

Octopus

    The world lures its prosperity, its trinkets, tempts you and encourages, assumes you harness of slavery gently, so you do not know. Finally, you state that it must be that it is your sense of life.

    Świat nęci swym dobrobytem, swoimi świecidełkami, kusi cię i zachęca, zakłada ci uprząż zniewolenia delikatnie, abyś się nie zorientował. W końcu stwierdzasz, że tak musi być, że to jest twój sens życia.

zabawne obrazki
< Previous              Next >    

Hunchbacked

Nature did not create you beautiful? Don't worry. You think that no one will love you? Don't take up. There will always be less handsome from each other and one of them surely will love you, thanking God for such a wonderful person like you. Let yourself fall in love. Surely someone will find...

Natura nie stworzyła cię pięknym? Nie przejmuj się. Uważasz, że nikt cię nie pokocha? Nie przyjmuj się. Zawsze będą brzydsi od siebie i ktoś z nich na pewno cię pokocha, dziękując Bogu za tak wspaniałą osobę, jak ty. Pozwól się pokochać. Na pewno ktoś się znajdzie...

< Previous              Next >    

Funny image 103

Someone pushes nose in the case, listening and watching, trying to use it for their purposes, to become a global power back. Don't let him do that.

Ktoś wpycha nos w nieswoje sprawy, nasłuchuje i patrzy, próbuje to wykorzystać do swoich celów, stać się na powrót mocarstwem światowym. Nie pozwól mu na to.

funny pictures
< Previous              Next >    

Tanie zakupy Ceneo